Gia Thinh Co.

SmartDropdown

Cập nhật danh sách dropdown theo thời gian thực

SmartDropdown for Smartsheet giúp tự động cập nhật theo thời gian thực danh sách “Dropdown list” và “Contact list” từ một cột của Sheet/Report nguồn đến các cột của Sheet đích.

Đã công bố trên Smartsheet Marketplace.

Cập nhật danh sách dropdown theo thời gian thực khi có sự thay đổi

Danh sách khách hàng hoặc danh sách email thay đổi thường xuyên của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức trong danh sách dropdown của Sheet và Form.

Cột sheet nguồn

Bạn có thể chỉ định một cột của sheet hay report làm nguồn danh sách cho dropdown ở các cột sheet đích khác.

Các cột sheet đích

Bạn có thể chỉ định các cột ở một hay nhiều sheet đích mà cần cập nhật danh sách dropdown.

Danh sách dropdown của Form

Một khi các cột ở sheet đích được cập nhật thì danh sách dropdown trên Form của bạn cũng được cập nhật.

SmartDropdown Task

SmartDropdown task được tạo trong Gia Thinh Automation Service. Task được khai báo với các thông tin liên quan đến cột của sheet/report nguồn và các cột của sheet đích.

Các tính năng chính

  • Sử dụng một cột của Sheet hay Report để làm danh sách nguồn.
  • Có thể áp dụng cho cả Dropdown list và Contact list.
  • Tự động cập nhật Dropdown list và Contact list theo thời gian thực ở các cột đích khi có sự thay đổi ở danh sách nguồn.

Làm thế nào để sử dụng?

Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dùng thử SmartDropdown phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.